Od lipca 2018 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie realizuje w powiecie namysłowskim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawę do tego dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program przewidziany jest do realizacji do 2026 r., natomiast jego plan finansowy ustalony został do 2021 r.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych realizujemy następujące zadania:

– udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

– wskazujemy właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

– wskazujemy jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom,

– organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

– koordynujemy korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

W pierwszej transzy na bieżący rok kalendarzowy namysłowska Poradnia otrzymała dotację  (w wysokości 35.400,00 zł) na wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji specjalistycznych zajęć oraz na same zajęcia dla beneficjentów programu. W tym roku kalendarzowym nasza Poradnia, jako ośrodek, przeprowadzi w ramach programu „Za życiem” 340 godzin zajęć o charakterze terapeutycznym dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. W tym momencie zakwalifikowano do programu 17 małych dzieci (mieszkańców powiatu namysłowskiego) z różnymi typami niepełnosprawności i wyraźnymi deficytami w rozwoju psychoruchowym o nieustalonej etiologii. Wśród pierwszych uczestników programu znalazły się m.in. dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, słuchową, z autyzmem, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i zaburzeniami genetycznymi, które aktualnie uczestniczą w zajęciach z hipoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii poznawczej z elementami integracji sensomotorycznej. W momencie zakończenia terapii, kolejni mali pacjenci będą mieli szansę na skorzystanie z programu oferującego fachowe usługi różnych specjalistów, dostosowanych do rodzaju i typu niepełnosprawności i zaburzeń.

Zadania ośrodków wskazane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) są niezależne od zadań realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, są również niezwiązane z subwencją oświatową oraz sprawozdawczością prowadzoną w ramach Systemu Informacji Oświatowej. Finansowanie realizacji w/w zadań odbywa się w formie dotacji celowej. Oznacza to 100 procentowe zapewnienie przez państwo środków na zadanie dla placówek wyznaczonych do tego zadania, bez obowiązku zapewnienia przez powiat 20 procentowego wkładu własnego. Rodzice dzieci korzystają z usług całkowicie bezpłatnie. Zatem jeśli jesteście Państwo rodzicami dzieci niepełnosprawnych (nie uczęszczających jeszcze do szkół i zamieszkujących powiat namysłowski) lub jesteście zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka zapraszamy na konsultacje i specjalistyczne diagnozy do naszego ośrodka.

Dorota Surmańska – Dyrektor PPP w Namysłowie i  Koordynator programu „Za życiem”

Wniosek do programu „Za życiem”

Druk zaświadczenia lekarskiego do Programu „Za życiem

Wykaz jednostek i specjalistów udzielających bezpłatnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnościami na terenie powiatu namysłowskiego

Wykaz jednostek udzielających bezpłatnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnościami na terenie powiatu namysłowskiego„Za życiem” – podsumowanie I edycji programu